Your daily dose of updates from Pinoys in Taiwan and Philippines

Hindi natutulog ang Diyos para sa ating lahat


Ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay isang paglalakbay kagaya ng pagbibiyahe natin patungo sa isang partikular na lugar.


Subalit habang sila ay naglalayag, sila ay inabot ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at halos mapuno na ng tubig ang kanilang bangka.


Gustuhin man natin o hindi, darating at darating ang mga unos sa ating buhay na inilalarawan sa iba't-ibang uri ng problema na nararanasan natin.


Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos na ang sinomang magbalik-loob at manampalataya sa Kaniya ay hindi na makararanas ng mga pagsubok at problema sa kaniyang buhay.


Marahil kahit saang talata sa Bibliya ay wala tayong makikita na nasusulat na ang sinomang manampalataya sa Diyos ay hindi na kailanman magkakaroon ng problema at mga pagsubok sa kaniyang buhay.


Ngunit sinasabi ng Diyos sa Ikalawang Corinto na lalong nahahayag ang Kaniyang kapangyarihan kung tayo ay mahina; na ang ibig sabihin, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. 


Lalong nahahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon dahil sa ganoong sitwasyon, lalo tayong kumakapit at nagtitiwala sa kapangyarihan ni Hesu-Kristo (2 Corinto 12:9).


Alalahanin lamang natin na maging ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos ay hindi naging "exempted" sa mga pagsubok at problema ng buhay. 


Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Blog Archive